Regulamin Serwisu

Darmowe anonse erotyczne

Przed rejestracją w serwisie www.slodkakotka.pl prosimy o zapoznanie się z regulaminem portalu.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.slodkakotka.pl („Serwis”).
2. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. W ramach świadczonych przez Administratora usług, Administrator udostępnia osobom korzystającym z Serwisu, zwanym w dalszej części Regulaminu „Użytkownikami” zasoby systemu informatycznego w tym w szczególności umieszczone na stronie www.slodkakotka.pl ogłoszenia, na zasadach określonych w przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie.
4. Treść publikowanych ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.
5. Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy pod następującym adresem e-mail: admin@slodkakotka.pl , który stanowi również adres składania ewentualnych reklamacji, a także pod telefonem 729 999 466 Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Zasada ta obowiązuje zarówno osoby korzystające z Usług Serwisu, zwanych dalej „Użytkownikami” jak i osób przeglądających zawartość serwisu zwanych dalej „Odwiedzającymi”.
2. Warunkiem świadczenia Usług przez Administratora Serwisu na rzecz Użytkownika Serwisu jest akceptacja niniejszego regulaminu.
3. Użytkownik uprawniony jest do zamieszczania w Serwisie ogłoszeń na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu oraz treści w nim zawartych w sposób niezgodny z jego celem a także z prawem polskim oraz międzynarodowym.
5. Zabrania się dostarczania w ogłoszeniach treści o charakterze obraźliwym, naruszających prawa i dobra osób trzecich, obrazujących przemoc, nienawiść czy dyskryminację ze względu na religię, rasę czy orientację seksualną.
6. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń na stronie Serwisu jakichkolwiek nazw i odnośników do innych stron internetowych bądź firm bez zgody Administratora Serwisu stanowiących promocję lub reklamę innych serwisów Internetowych.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter prezentowanych ogłoszeń.
8. Użytkownicy Serwisu i Odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz praw Administratora Serwisu w szczególności w zakresie praw autorskich a także naruszenia prywatności Użytkowników Serwisu polegającej na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o nich bez ich wyraźnej zgody.
9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w całości lub części dla Użytkowników Serwisu, których działania są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
10. W przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa Administrator Serwisu ma prawo usunąć odpowiednio wszystkie Ogłoszenia Użytkownika i odmówić emisji kolejnych Ogłoszeń. Niezależnie od powyższego, Administrator Serwisu może wezwać Użytkownika Serwisu do niezwłocznego zaprzestania naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa pod rygorem usunięcia Ogłoszenia z Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
11. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone poprzez zamieszczone ogłoszenie gdyż odpowiedzialność ta spoczywa na Użytkowniku, który zamieści to ogłoszenie.

§ 3 WARUNKI REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW I ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
1. Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie www.slodkakotka.pl możliwe jest po dokonaniu rejestracji w formularzu znajdującego się na stronie www.slodkakotka.pl/rejestracja.
2. W celu rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania adresu mailowego oraz telefonu komórkowego do kontaktu, treść ogłoszenia, miasto oraz fotografie przedstawiające sylwetkę osoby, której ogłoszenie dotyczy.
3. Zabrania się zakładania wielu kont przez jednego Użytkownika lub przy użyciu jednego komputera.
4. Użytkownik upoważnia Administratora do zasłonięcia twarzy.
5. Zamieszczane przez Użytkownika treści w ogłoszeniu, w szczególności zdjęcia i dane osobowe muszą być zgodne z prawdą, aktualne i muszą dotyczyć osoby, która zamieszcza ogłoszenie tj. Użytkownika Serwisu. Zamieszczając ogłoszenie Użytkownik jest świadomy i wyraża zgodę na udostępnienie danych Organom Ścigania przez Administratora w przypadku naruszenia praw osób trzecich.
6. Rejestracja i zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz oświadczeniem Użytkownika, że wszelkie zamieszczane przez niego treści w szczególności zdjęcia i dane osobowe są zgodne z prawdą, aktualne i dotyczą jego samego.
7. Zamieszczając ogłoszenia w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie treści ogłoszenia, w tym dane osobowe, teleadresowe oraz zdjęcia i oświadcza, że jest w pełni świadomy ich ogólnodostępności.
8. Fotografie zamieszczane w Serwisie muszą być wyraźne, czytelne, odpowiedniej jakości oraz w odpowiednim rozmiarze dopasowanym do możliwości Serwisu.
9.  Zamieszczając ogłoszenie w Serwisie Użytkownik upoważnia Administratora do dokonania następujących modyfikacji fotografii dodawanej do ogłoszenia:
- dodanie na każdej fotografii oznaczeń i znaków zwierających nazwę Serwisu;
- zasłonięcie twarzy;
- zmniejszenie rozdzielczości lub wielkości fotografii.
10. Treść i charakter zamieszczanego Ogłoszenia muszą być zgodne z kategorią lub działem, w którym zostaje ono zamieszczone. W szczególności zabronione jest zamieszczanie treści o charakterze reklamowym, ofert kupna, sprzedaży i wynajmu.
11. Administrator Serwisu ma prawo w każdej chwili do weryfikacji prawidłowości wystawionego Ogłoszenia z warunkami niniejszego Regulaminu.
12. Administrator Serwisu może odmówić zamieszczenie Ogłoszenia niespełniających wymogów Serwisu i łamiących zapisy niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa.
13. W razie powzięcia przez Administratora Serwisu uzasadnionego podejrzenia o niezgodności treści ogłoszenia zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie z przepisami prawa lub naruszeniu praw osób trzecich, bądź też podejrzenia, iż fotografie stanowiące element ogłoszenia nie odpowiadają rzeczywistości, są nieaktualne, czy też nie przedstawiają osoby której ogłoszenie dotyczy, lub w przypadku stwierdzenia, iż ogłoszenie w inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator Serwisu ma prawo usunięcia ogłoszenia.
14. Administrator zobowiązany jest do wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika o zamiarze usunięcia ogłoszenia lub zablokowania konta do momentu wyjaśnienia zaistniałej nieprawidłowości mailowo (na podany w Serwisie adres mailowy) lub wiadomością sms (na podany w Serwisie numer telefonu komórkowego).
15. Użytkownik ma prawo do wyjaśnienia zaistniałej nieprawidłowości oraz zobowiązany jest do modyfikacji ogłoszenia w taki sposób, aby usunąć wykazane nieprawidłowości i doprowadzić do utworzenia ogłoszenia zgodnego z zapisami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa.
16. Administrator Serwisu ma również prawo do usunięcia Konta Użytkownika w następujących przypadkach:
- jeśli Użytkownik w rażący sposób naruszył zasady działania Serwisu określone w niniejszym Regulaminie;
- w przypadku braku aktywności Użytkownika w Serwisie w przeciągu ostatnich 6 miesięcy.
17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników lub osoby trzecie dostępnych w Serwisie danych zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
18. Administrator Serwisu nie świadczy usługi pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie ponosi odpowiedzialności za spory, jakie mogą wyniknąć z tego tytułu.
19. Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie podlega opłacie w wysokości:
Do dnia 30.06.2019 obowiązuje oferta promocyjna!!! Dodatkowo przy aktywacji anonsu na 90 dni kolejne 30 dni gratis! 

a) 30 dni - 3 zł

b) 60 dni - 5 zł

c) 90 dni - 10 zł

20. Za wyświetlanie ogłoszenia w kategorii „Wyróżnione” (tj. wyświetlane w pierwszej kolejności na pierwszej stronie każdego miasta i określone mianem „VIP”) jest dodatkowa opłata w wysokości:
a) 30 dni –30 zł (słownie: trzydzieści złotych);
b) 90 dni– 45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych).
21. Czas promowania ogłoszenia nie musi równać się całkowitemu czasowi wyświetlania ogłoszenia, tj. ogłoszenie emitowane 30 dni może być wyróżnione 7 dni.
22. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do autoryzacji i opublikowania Ogłoszenia w czasie 1 dnia roboczego od momentu dokonania płatności przez Użytkownika.
23. Za moment dokonania płatności Administrator przyjmuje datę uznania rachunku bankowego Administratora Serwisu.
24. Administrator poinformuje Użytkownika o zbliżającym się terminie końca ważności ogłoszenia wysyłając wiadomość sms na numer telefonu komórkowego podany w Serwisie oraz wysyłając maila na adres podany Serwisie na 5 dni przed upływem tego terminu.
25. W razie odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie przez Administratora Serwisu lub rezygnacji przez Ogłoszeniodawcę z zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, przekazanej Administratorowi Serwisu zanim doszło do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, uiszczona Opłata podlega zwrotowi.
26. Opłata za zamieszczenie ogłoszenia nie podlega zwrotowi w przypadku gdy Administrator dokonuje usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania konta Użytkownika na skutek naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub naruszenia przepisów prawa.

§ 4 OCHRONA DANYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2. Administrator Serwisu jako jedyny posiada prawa do znaku towarowego „Słodkakotka”. Jakiekolwiek wykorzystanie znaku towarowego „Słodkakotka” jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Administrator Serwisu nie udziela Użytkownikom Serwisu, ani jakimkolwiek osobom korzystającym z Serwisu, żadnego upoważnienia do korzystania z przedmiotowego znaku towarowego.
3. Administrator gromadzi i przechowuje następujące dane Użytkowników:
- numer telefonu wskazany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym, który wykorzystywany jest przez Administratora Serwisu do kontaktu z Użytkownikiem; pod numer podany przez Użytkownika Administrator może przesyłać wiadomości dotyczące w szczególności odmowy zamieszczenia ogłoszenia, upływu okresu ważności ogłoszenia, a także informacje o usunięciu ogłoszenia przed upływem terminu ważności ogłoszenia oraz przez Korzystających z serwisu.
- adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym, który wykorzystywany jest wyłącznie przez Administratora Serwisu do kontaktu z Administratorem Serwisu; na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika Administrator może przesyłać m.in. wezwanie do wykazania prawidłowości i legalności ogłoszenia, informację o upływie terminu ważności ogłoszenia, informacje o usunięciu ogłoszenia z Serwisu przed upływem terminu ważności ogłoszenia, informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu (np. informacje o zmianach w sposobie funkcjonowania Serwisu, zmianach Regulaminu, itp.).
- pseudonim oraz inne dane umieszczanie przez Użytkowników Serwisu w treści ogłoszeń.
4. Dane osobowe są gromadzone i przechowywane wyłącznie w systemie informatycznym.
5. Gromadzone przez Administratora dane osobowe nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu, z wyjątkiem danych w zakresie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, podawanych w treści formularza.
6. Administrator przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.). Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora Serwisu wyłącznie za zgodą Użytkowników.
7. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach niezbędnych do prowadzenia Serwisu oraz w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
8. Administrator sam wykonuje czynności administratora bezpieczeństwa informacji.

§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje Użytkowników dotyczące jakości świadczonych usług przez Administratora a także reklamacje na innych Użytkowników lub Korzystających związane z bezprawnym działaniem innego Użytkownika, w szczególności naruszającym §2 pkt.5 powinny być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowane na adres: admin@slodkakotka.pl.
2. Treść ogłoszenia powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail osoby składającej reklamację a także pseudonim osoby, której reklamacja dotyczy wraz z opisem sposobu i zakresu naruszenia zasad funkcjonowania Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie lub w §2 pkt.5. Dodatkowo zgłaszający powinien załączyć dowody potwierdzające zasadność wnoszonej reklamacji (w przypadku dokumentów należy dołączyć skan). Administrator może żądać przesłania oryginałów lub urzędowo uwierzytelnionych odpisów dokumentów. Przesłanie w/w dokumentów jest dobrowolne.
3. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja.

§6. POSTANOWIENA KOŃCOWE.
1. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Administrator Serwisu podejmuje starania w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług nie ponosi natomiast żadnej odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Serwisu albo osób trzecich, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności podania przyczyny.
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator Serwisu poinformuje o tym niezwłocznie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.
1. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
2. Użytkownik ma prawo w terminie 10 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu wypowiedzieć umowę zawartą z Administratorem Serwisu bez podania powodu przesyłając pisemną prośbę na adres poczty elektronicznej admin@slodkakotka.pl.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Umowa rozwiąże się w dniu doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu Administratorowi. W przypadku nieskorzystania z możliwości rozwiązania Umowy, do Umowy stosuje się nowe postanowienia Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem www.slodkakotka.pl/regulamin

Ładuję...